Mount of Olives and Mount Zion / Olyfberg en Sionberg

The Mount of Olives is a hill on the eastern side of the Old City and is approximately 830m above sea level and 100m above the Old City with the Kidron Valley at the foot of the Mount.

The name originated from the Olive Trees which grew against the slopes of the hill in the Bible times.   There is breath taking sights of the Old City, Temple Mount and the Eastern Gate from the Mount of Olives.

Besides the times, we read of the Lord Jesus visiting the Mount of Olives and the times He spent here (Luke 22:39) we also read of several Biblical people who were at the Mount and of the different events that took place here: –

 • The Mount of Olives was a Sabbath’s journey from Jerusalem (Acts 1:12).
 • King David wept as he climbed the Mount of Olives when he was running from King Saul (2 Samuel 15:30).
 • Following the Babylonian exile the people collected branches from the Mount of Olives for the Tabernacle Feast (Nehemiah 8:15-16).
 • Ezekiel had a vision of Jerusalem showing the Mount of Olives (Ezekiel 11:22-23).
 • Zechariah talks of the Day of the Lord and indicates that the Lord will stand on the Mount of Olives (Zechariah 14:4).
 • Jesus regularly travelled over the Mount of Olives to go to Bethany and it is here Jesus proclaimed the prophetic signs in His Olivet Discourse (Matthew 24-25).
 • Jesus’ Triumphant Entry into Jerusalem began here (Luke 19:29-44).
 • It was on the Mount of Olives that Jesus was captured and one of the disciples, Peter, cut off the ear of the servant of the High Priest (Luke 22:49-51).
 • Jesus’ ascension into Heaven took place here (Acts 1:9-12).
 • The Lord Jesus Christ will return here (Zechariah 14:3-5; Acts 1:9-11).

There are numerous churches situated in the vicinity: –

Die Olyfberg is op ‘n heuwel aan die ooste kant van die Ou Stad geleë.  Dit is ongeveer 830m bokant seevlak en 100m bokant die Ou Stad met die Kidronvallei aan die voet van die heuwel.

Die naam het onstaan as gevolg van die olyfbome wat teen die hange van die heuwel gegroei het in die tyd van die Bybel.  Daar is asemroewende uitsigte vanaf die Olyfberg oor die Ou Stad, Tempelterrein en die Oospoort.

Behalwe vir die tye waar ons lees hoe Jesus die Olyfberg besoek het en die tyd wat Hy daar spandeer het (Lukas 22:39), lees ons ook van verskeie ander Bybelse persone wie ook by die Olyfberg was en verskeie gebeurtenisse wat daar plaasgevind het:-

 • Die Olyfberg was ‘n Sabbat’s reis vanaf Jerusalem (Handelinge 1:12)
 • Koning Dawid het gehuil terwyl hy die Olyfberg uitgeklim het toe hy besig was om van Koning Saul te vlug (2 Samuel 15:30)
 • Na die Babylonian se uiteensetting het mense takke vanaf die Olyfberg bymekaar gemaak vir die Huttefees (Nehemia 8: 15-16)
 • Esegiĕl het ‘n visioen van Jerusalem gehad oor die Olyfberg (Esegiĕl 11:22-23)
 • Sagaria praat oor Die Dag van die Here en dui aan dat the Here op die Olyfberg sal staan (Sagaria 14:4)
 • Jesus het gereeld oor die Olyfberg gereis na Bethany en dit is hier waar Jesus die profetiese tekens in Sy Preek geopenbaar het (Matteus 24-25).
 • Jesus se seĕvierende binnekoms na Jerusalem het hier begin (Lukas 19: 29-44)
 • Dit was op die Olyfberg dat Jesus gevangene geneem is en een van sy dissipels, Petrus, die oor van een van die dienaars van die Hoêr Priester afgesny het (Lukas 22: 49-51)
 • Jesus se hemelvaart het hier plaasgevind (Handelinge 1:9-12)
 • Jesus Christus se wederkoms sal hier plaasvind (Sagaria 14:3-5; Acts 1:9-11)

 

Daar is heelwat kerke geleë in hierdie gebied:-