The Cardo and Broad Wall / Kardo en Stadsmuur

The Cardo and Broad Wall is now found in part of an exclusive shopping arcade.   The Cardo was Jerusalem’s main thoroughfare in the Byzantine era.   It was originally laid by the Romans and then extended in the 4th century as Christian pilgrims began to flock to Jerusalem and the city expanded accordingly.

Shortly after the 1967 Israeli victory and during a subsequent reconstruction program the foundations of a wall 7 meters thick and 65 meters long was unearthed.

This was possibly part of fortifications built by King Hezekiah in the 8th century B.C. to enclose a new quarter outside the previous city wall.   This expansion was necessary because of the increase of refugees fleeing from the Assyrian invasion. (Isaiah 22:10).

Nehemiah also makes reference to the construction of a Broad Wall during the reconstruction of Jerusalem (Nehemiah 3:1-32).

Die Kardo en deel van die oorspronklike Stadsmuur is te besigtig in ‘n gedeelte van ‘n eksklusiewe winkelsentrum.  Die Kardo was tydens die Byzantine era Jerusalem se hoof deurgang.  Dit is oorspronklik deur die Romeine neergelê  en in die 4de eeu verleng toe Christelike pelgrimme na Jerusalem begin stroom het en die stad uitgebrei het.

Kort na die 1967 Israeli oorwinning en,  gedurende ‘n  daaropvolgende rekonstruksie program,  was die fondament van ‘n muur 7m breed en 65 m lank opgegrawe.

Dit was heel waarskynlik ‘n gedeelte van die versterkings gebou deur Koning Hezekiah in die 8ste eeu v.C. om ‘n nuwe kwartier in te kamp wat voorheen buite die stadsmuur was.  Hierdie verlenging was nodig geag omrede die styging in vlugtelinge van die Assyrain inval. (Jesaja 22:10).

Nehemia maak ook melding van die konstruksie van die stadsmuur tydens die herkonstruksie van Jerusalem (Nehemia 3:1-32)